Sjukdom/funktionsnedsättning

Sjukdomar eller funktionshindren nedan ger rätt till särskilt tandvårdsbidrag

• är muntorr på grund av långvarig läkemedelsbehandling,
• är muntorr på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun-eller halsregionen,
• har Sjögrens syndrom,
• har kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck,
• har cystisk fibros,
• har ulcerös colit,
• har Crohns sjukdom,
• har tarmsvikt,
• har frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal reflux sjukdom,
• har svårinställd diabetes,
• genomgår dialysbehandling,
• är immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling,
• har genomgått en organtransplantation.

Vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning nedan kan F-kort utfärdas som ger rätt till tandvård till sjuktaxa med vissa begränsningar. Ingående grupper:

• Svår psykisk funktionsnedsättning
• Parkinsons sjukdom
• Multipel skleros (MS)
• Cerebral pares
• Reumatoid artrit
• Systemisk lupus erythematosus
• Sklerodermi
• Amylotrofisk lateral skleros (ALS)
• Orofacial funktionsnedsättning
• Symptom som kvarstår 6 mån efter att personen fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke)
• Sällsynt diagnos med orofaciala symptom eller med stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling

De som tillhör någon av patientkategorier nedan kan vara berättigade till Intyg om Nödvändig tandvård. Kontakt bör tas med Biståndshandläggare i aktuell kommun.

• Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 18 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
• Får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård)
• Omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
• Får service och omvårdnad i egen bostad (ordinärt boende) med motsvarande behov av omsorger som personer som omfattas av punkterna 1-3