Tandvårdsstödet

Det statliga Tandvårdsstödet består av tre delar:

– Allmänt tandvårdsbidrag, ATB
– Särskilt tandvårdsbidrag, STB
– Högkostnadsskydd

Allmänt tandvårdsbidrag, ATB
Alla inskrivna hos Försäkringskassan får årligen ett allmänt tandvårdsbidrag som kan användas som delbetalning av vård hos tandläkare eller tandhygienist. Bidraget fungerar som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan och kan utnyttjas enbart i samband med rapporterat besök.
Bidragets storlek varierar beroende på ålder. Alla mellan 30 och 74 får 150 kr/år medan resten får erhålla 300 kr/år. Man kan endast ha två innestående tandvårdsbidrag. Alla tidigare outnyttjade tandvårdsbidrag förfaller.

Särskilt tandvårdsbidrag, STB
Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för de som har en sjukdom eller funktionshinder som medför en risk för att tandhälsan försämras. Bidraget kan användas till förebyggande tandvårdsåtgärder, som exempelvis undersökning och tandrengöring. På nästa sida finns exempel på sjukdomar/tillstånd som kan berättiga till särskilt tandvårdsbidrag.

Högkostnadsskydd
Högkostnadsskyddet innebär att man som patient får delar av tandvårdsbehandlingen ersatt av Försäkringskassan. Behandlingar som överstiger 3000 kr enligt referenspriset ersätts normalt med upp till 50 %. Behandlingar som överstiger 15000 kr enligt referenspriset ersätts normalt med upp till 85 %.

Referenspris
Ibland får man mindre ersättningar än 50 respektive 85 %. Förklaring ligger i referenspriset. Referenspriset reglerar hur mycket tandvård bör kosta men fri prissättning fortfarande gäller. Tyvärr är referenspriset inte helt utan brister. Det tar inte hänsyn till vårdkvalité, arbetsinsats eller andra faktorer av vikt. Allt detta innebär att man i vissa lägen får mindre ersättning än vad man vid första anblick kan vara berättigad till.

Tandhälsoregistret
I samband med tandläkarbesöket rapporteras vården till Försäkringskassan. Informationen lagras sedan i Tandhälsoregistret. Målet med datainsamlingen är att framställa statistik, göra kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvården. I samband med att ATB utnyttjas rapporteras även antal intakta respektive icke-intakta tänder.