Kvalitetspolicy
Alla medarbetare i Närtandvården skall sträva efter att ge bästa möjliga vård samt bemöta patienter med yttersta respekt och förståelse. Vi inser att det är inte bara tänder vi behandlar. Istället skall fokus läggas på hela människan. Vår strävan skall vara att erbjuda vård av högsta kvalite genom:
 • att välja material och behandlingsmetoder med bäst kvalite resp prognos
 • att lyssna och ta vara på våra patienters synpunkter och förslag
 • att ställa krav på våa leverantörer och följa upp felaktigheter
 • att bedriva ständigt förbättringsarbete med målet att erbjuda "det bästa"

Arbetsmiljöpolicy
En god och säker arbetsmiljö är en viktig fråga för Närtandvården.
Målsättningen med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en säker och trygg arbetsplats som medarbetare ska kunna känna glädje av att komma till. Detta uppnås genom att alla medarbetare oavsett position eller ställning får vara med och påverka beslut som tas på mottagningen. Allt arbete som sker på mottagningen skall ske i positiv anda med respekt för varandras olikheter eller åsikter.

Stora satsningar på Friskvård skall på sikt ge friskare och gladare medarbetare.
Medarbetare skall vara med och komma med förslag på hälsobefrämjande åtgärder.
Stor vikt skall läggas på förebyggande arbetsmiljöarbete genom regelbunden och tydlig kommunikation.

Lagstiftningen inom arbetsmiljöområdet är vår lägsta standard – vi ska alltid sträva efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö organisatorisk, socialt, psykologiskt samt fysiskt.

Ingen på vår arbetsplats ska behöva bli sjuk av sitt arbete. Därför gäller följande på vår arbetsplats:

 • Total noll-tolerans för mobbning eller annan kränkande beteende
 • Respekt och omtanke mellan medarbetare
 • Kontinuerlig strävan efter yrkesmässig utveckling samt hälsomässig arbetsmiljö
 • Olyckor eller tillbud rapporteras i Q-Dent systemet
 • Alla inköp eller avtalsteckningar gör med hänsyn till arbetsmiljön
 • Årligen genomfört systematiskt arbetsmiljöarbete

Jämställdhetspolicy
Jämställdhet är en viktig fråga för Närtandvården. I en bransch med stora könsskillnader inom respektive yrkesgrupp är det desto viktigare att hålla frågan aktuell. Därför finns det en jämställdhetsplan som revideras årligen. 
Vi strävar efter att skapa en arbetsplats som alla oavsett kön, ålder, hudfärg, religion, sexuell läggning eller åsikt ska kunna känna glädje av att komma till. Mångfalden kommer våra patienter och anställda till godo och vi kan vara trygga med insikten av att all tillgänglig kompetens tas till vara på. 
I samma anda skall aktivt arbete föras så att ingen, oavset tillhörighet, ska kunna  deskrimineras eller förbises. 


Miljöpolicy
Hållbar utveckling samt miljön är viktiga frågor för Närtandvården. 
Allt vi gör på Närtandvården skall kännetecknas av omtanke om miljön samt, så långt det går, minimal miljöpåverkan. Därför gäller följande: 

 • Källsortera och återvinna på ett miljövänligt sätt. Företag och partners som anlitas på detta område skall i sin tur uppfylla miljökrav
 • Öka miljömedvetenhet hos personalen samt uppmuntra till hushållande med resurser samt energianvändning
 • Om möjligt bör kollektivtrafik eller samåkning väljas vid tjänsteresor
 • God kvalite samt välutförd vård för att minimera omgörningar
 • Bedriva ett ständigt förbättringsarbete för bättre miljö  

Friskvårdspolicy
Varje anställd med anställningsformen "tillsvidare anställning" är berättigad till Friskvårdsbidrag på högst 6000 kr/år. Så länge bidraget utnyttjas upp till 5000 kr/år sker ingen beskattning. Väljer den anställda att utnyttja hela beloppet på 6000 kr/år  sker en förmånsbeskattning av det överskjutande beloppet. 
Även personalen som är anställd på deltid har rätt till Friskvårdsbidrag. Högsta beloppet som den anställde har rätt till korrensponderar till dennes tjänstgöringsgrad. Dvs anställning på 80% berättigar till bidrag på 4800 kr/år respektive 3000 kr/år för anställda på 50%. 
 

Drogpolicy
Vi har nolltolerans mot narkotikaklassade preparat varken på arbetstid eller privat. Dessa preparat återfinns i Läkemedelverkets föreskrift LVFS 2011:10. 
Andra droger som ex Nikotin, Koffein eller Alkohol accepteras så länge dessa inte inverkar på verksamheten negativt eller rent av är skadliga för personalen eller patienterna.